Serving Ka Po'e Hawai'i Nei


harbor sunset

Halihali mai ‘oe i ka po‘e lahui Hawai‘i.  Ka ala nui Ea like me ke ka‘awila.

Imua a i hope.  Ma lela no hana like kakou, a‘ole hakaka, a‘ole hukihuki, ALU LIKE.

People of Hawai'i lets get together.  The road to Sovereignty is like the Spokes of a Wheel.  Go forward or back. The way to work is together. Don't fight or argue, COME TOGETHER.